Allmänna villkor för Volkswagen Transportbilar e-Charge

1. Volkswagen Transportbilar e-Charge

1.1 Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland (”DCS”) tillhandahåller enligt detta avtal informationstjänster och teknologi till kunden för tillgång till laddinfrastrukturen för Volkswagen Transportbilar, genom en tjänst som kallas ”Volkswagen Transportbilar e-Charge”. För att kunna använda Volkswagen Transportbilar e-Charge måste kunden ha ett kostnadsfritt Volkswagen ID. I dessa allmänna villkor avser termen ”kund” alla personer oavsett genus.

1.2 Du kan läsa och ladda ned den senaste versionen av dessa allmänna villkor och den senaste informationen om priser på  www.volkswagen-e-charge.com. Ändringar av dessa allmänna affärsvillkor, ett ChargeNow-avtal som ingåtts på den grunden samt eventuella ändringar av den avgift som avtalats med kunden på grund av ändringar i lagen, ändringar i rättspraxis eller marknadsvillkor kommer att meddelas kunden via e-postadressen som tillhandahålls av kunden i enlighet med avsnitt 2.2 i textform med uttrycklig hänvisning till relevanta ändringar. Om kunden inte invänder mot dessa börjar ändringarna gälla inom en månad efter att meddelandet har mottagits. DCS meddelar kunden om de lagliga följderna av detta i början av den här perioden. Procedurerna som nämns ovan gäller även ändringar i avtalade priser med kunden.

1.3 DCS samarbetar med operatörer av laddstationer (”Volkswagen Transportbilar e-Charge-partner”). Laddstationerna som ingår i Volkswagen Transportbilar e-Charge Partners visas på  www.volkswagen-e-charge.com, i Volkswagen Transportbilar e-Charge-appen likväl som genom andra kanaler (hädanefter ”frontend”) och har markerats för att skilja dem från andra laddstationer som inte ingår i detta nätverk av laddstationer. Du kan endast få tillgång till denna information genom att logga in i medlemsområdet.

1.4 Volkswagen Transportbilar e-Charge innefattar

a) att visa Volkswagen Transportbilar e-Charge-partners laddstationer (i form av statisk information) och viss information gällande användning av dessa Volkswagen Transportbilar e-Charge-partners laddstationer (som till exempel tillgänglighet och priser i form av dynamisk information) i frontend.

b) laddning på Volkswagen Transportbilar e-Charge-partners laddstationer efter autentisering (se avsnitt 6.1) med månatlig fakturering, inklusive en detaljerad översikt över alla laddprocesser.

1.5 Detaljer för Volkswagen Transportbilar e-Charge och användning av tjänsten hittar du på  www.volkswagen-e-charge.com.

1.6 I dagsläget garanterar Tyskland inte att laddningsstationsoperatörer tillhandahåller laddnings- och faktureringslösningar med nationell täckning som uppfyller kraven i kalibreringslagen. I vår tjänst använder vi data som erbjuds av laddningsstationsoperatörer. I vissa fall kan detta leda till avvikelser i laddning och fakturabelopp, med mera. Kontakta oss om du har några frågor.

2. Ingå avtal och beställningar

2.1 Kunden kan beställa Volkswagen Transportbilar e-Charge på  www.volkswagen-e-charge.com. Den version av de allmänna villkoren som användaren uttryckligen har accepterat vid beställning av Volkswagen Transportbilar e-Charge gäller (dessa kan ändras då och då i enlighet med avsnitt 1.2 ovan) . För användare av Volkswagen Transportbilar kommer det i framtiden finnas ytterligare registreringsmöjligheter (t.ex. via Volkswagen Transportbilar e-Charge-appen).

2.2 Kunder som har ett Volkswagen ID kan registrera sig för Volkswagen Transportbilar e-Charge på  www.volkswagen-e-charge.com genom att skicka in sin adress och sina betalningsuppgifter. Dessa data kan rättas eller uppdateras senare i kundens kundområde eller via kundtjänst. Kunder som ännu inte har registrerat sig för ett kostnadsfritt Volkswagen ID ska göra detta innan de registrerar sig för Volkswagen Transportbilar e-Charge.

2.3 All information som skickas till kundkontoområdet, som t.ex. betalningsinformation, adressuppgifter och e-postadresser skyddas automatiskt med hjälp av moderna krypteringsmetoder, t.ex. SSL-protokoll (Secure Sockets Layer).

2.4 Betalning ska göras med kreditkort eller andra betalningsmetoder som tillhandahålls Volkswagen Transportbilar e-Charge-kunden under registreringsprocessen. Beroende på kreditvärdighet har företagskunder även möjlighet att betala med banköverföringar baserat på utfärdade fakturor. För att göra detta måste kunden ansöka om betalning per faktura och skicka en kopia av ett kommersiellt registerutdrag eller liknande officiella styrkande uppgifter till DCS. Begäran om betalning via faktura kan göras under registreringsprocessen eller genom att kontakta kundtjänsten.

2.5 Erbjudande och genomförande av ett Volkswagen Transportbilar e-Charge-avtal

a) DCS skickar ett bindande erbjudande för tillhandahållande av Volkswagen Transportbilar e-Charge. När kunden, som har ett Volkswagen ID har registrerat sig för att få ett Volkswagen Transportbilar e-Charge-kundkonto och uttryckligen accepterat de allmänna villkoren kan Volkswagen Transportbilar e-Charge beställas. Orderprocessen beskrivs också på  www.volkswagen-e-charge.com.

b) Kunden kan rätta alla eventuella inmatningsfel genom att klicka på ”Bakåt” under registreringsprocessen och rätta det. Innan beställningen bekräftas får kunden uttrycklig information om priserna som gäller för Volkswagen Transportbilar e-Charge.

c) När beställningsprocessen för Volkswagen Transportbilar e-Charge har slutförts får kunden en orderbekräftelse via e-post, tillsammans med information om de priser som gäller, de allmänna villkor som har accepterats av kunden samt information om sin rätt att säga upp avtalet (se avsnitt 2.7).

d) Avtalet för Volkswagen Transportbilar e-Charge slutförs när beställningsprocessen har slutförts.

e) Innehållet i Volkswagen Transportbilar e-Charge-avtalet lagras av DCS och kan hämtas eller sparas av kunden på  www.volkswagen-e-charge.com i kundområdet för Volkswagen Transportbilar e-Charge.

2.6 Språk

Avtalet för Volkswagen Transportbilar e-Charge ingås på svenska. Översättningar av dessa allmänna villkor till andra språk är endast avsedda för information och är inte juridiskt bindande.

2.7 Rätt att säga upp avtalet

Kunden har rätt att säga upp Volkswagen Transportbilar e-Charge-avtalet inom en period på fjorton dagar om han eller hon är en kund.

Kunden informeras härmed om hans eller hennes rätt att häva avtalet enligt följande:

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom 14 dagar utan att ange några skäl. Ångerrättsperioden löper ut efter 14 dagar från att avtalet har ingåtts. För att kunna utnyttja din ångerrätt ska du informera oss (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland, tel: +46 (0) 8 580 973 13, e-post:  se@volkswagen-e-charge.com) om ditt beslut att ångra detta avtal genom att ge ett otvetydigt meddelande om detta (t.ex. ett brev, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen för att utnyttja din ångerrätt (Bilaga 1), men du behöver inte använda den. Du har utnyttjat din ångerrätt inom ångerrättsperioden om ditt meddelande att du vill ångra avtalet skickats av dig innan ångerrättsperioden har löpt ut.

Effekter och konsekvenser av ångerrätten

Om du ångrar detta avtal kommer vi att skicka tillbaka alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (förutom tilläggskostnader, om du uttryckligen har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar från den dag då vi får information om ditt beslut att ångra avtalet.

Vi kommer att utföra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har godkänt något annat, och under inga omständigheter kommer vi att debitera dig några avgifter till följd av sådan återbetalning.

Om du har begärt att tjänsterna börjar utföras under ångerrättsperioden kommer vi att ta betalt motsvarande ett proportionerligt belopp av vad som har tillhandahållits fram till att du har informerat oss om utövandet av ångerrätten, jämfört med vad den totala kostnaden enligt avtalet skulle ha varit.

(Slut på informationen om rätten att häva avtalet)

För att häva avtalet kan kunden också använda ångerblanketten som tillhandahållas Konsumentverket, på:  www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf.

3. Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkort: Aktivera och avaktivera Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkortet

3.1 För att använda Volkswagen Transportbilar e-Charge kräver de flesta laddstationer att du aktiverar ett Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkort. Om kunden redan har ett Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkort kan han eller hon aktivera ett sådant kort under registreringsprocessen. Om så inte är fallet, kommer DCS att skicka ett Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkort till kunden via e-post. Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkorten aktiveras på kundkontot i Volkswagen Transportbilar e-Charge genom att ange kortnumret och bekräfta uppgifterna. Kunden får sedan ett bekräftelsemeddelande. Det kan ta upp till ett dygn att aktivera ett Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkort.

3.2 På vissa laddstationer är autentisering endast möjlig med hjälp av Volkswagen Transportbilar e-Charge-appen, vilken är tillgänglig i Apple Inc. App Store eller i Google Play Store och innehåller en QR-kodläsare. För autentisering måste du logga in med hjälp av inloggningsdata.

3.3 DCS är ägare till Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkortet. Kunden ska vara försiktig med sitt Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkort och sin inloggningsinformation. Kunden ska meddela DCS omedelbart om eventuell förlust eller stöld av Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkortet eller inloggningsinformation (se kontaktinformationen i avsnitt 10). Dessutom kan kunden också kontakta kundtjänst för Volkswagen Transportbilar e-Charge för att avaktivera Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkortet. Utfärdande av ett ersättningskort kan medföra ytterligare kostnader för kunden (se tillämpliga priser på  www.volkswagen-e-charge.com).

4. Avtalsvillkor och giltighet

4.1 Volkswagen Transportbilar e-Charge-kontraktet har en fast löptid på 12 månader och kan avslutas av båda parterna med en uppsägningstid på två veckor innan slutet av respektive kontraktsperiod. Om avtalet inte avslutas i tid utökas avtalsperioden med ytterligare 12 månader. Uppsägningsmeddelandet kan skickas genom kundkontot, skriftligen eller via e-post och detta påverkar inte rätten att avsluta avtalet omedelbart av goda skäl.

4.2 När avtalet har avslutats är Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkortet inte längre giltigt och blockeras av DCS.

5. Användning och tillgänglighet för Volkswagen Transportbilar e-Charge

5.1 Kunden kan få mer information om Volkswagen Transportbilar e-Charge och tekniska uppgifter om användning och tillgänglighet på  www.volkswagen-e-charge.com. DCS tillhandahåller tjänster i det land där kunden bor, likväl som i ytterligare länder i enlighet med avsnitt 9 nedan.

5.2 För att kunna använda Volkswagen Transportbilar e-Charge på bästa möjliga sätt krävs att kunden har Volkswagen Transportbilar e-Charge-appen på lämplig mobil enhet eller åtkomst till  www.volkswagen-e-charge.com.

5.3 DCS strävar efter att utöka åtkomsten till och användningen av offentliga laddinfrastrukturer genom Volkswagen Transportbilar e-Charge och att utöka antalet Volkswagen Transportbilar e-Charge-partner. DCS ger dock inga garantier vad gäller tillgänglighet (korrekt fungerande, tillgänglig elektricitet eller full laddning) och kunden har inga rättigheter att kräva åtkomst till vissa laddstationer och/eller möjlighet till laddning. Mer specifikt finns ingen rätt att kräva att laddinfrastrukturen via Volkswagen Transportbilar e-Charge-partner alltid bibehålls.

5.4 DCS ger inga garantier, i enlighet med avsnitt 5.5, gällande uppdateringar och/eller korrektheten av statisk och/eller dynamisk information som visas i frontend (se avsnitt 1.4 a), inklusive men inte begränsat till information om laddstationer och/eller deras tillgänglighet. Kunden accepterar att sådan information tillhandahålls av tredjepart (t.ex. Volkswagen Transportbilar e-Charge-partner). Oavsett detta verifierar DCS att informationen är uppdaterad och/eller korrekt genom att ta stickprov, i en strävan att hela tiden förbättra tjänsten som tillhandahålls. Överföringen av den här informationen är också beroende av mottagning från mobilmaster för olika nätverksoperatören och detta kan försämras av väderförhållanden, topografiska omständigheter, fordonspositioner och hinder i närheten (som t.ex. broar och byggnader mm.).

5.5 Beroende på vilken taxa som har överenskommits kan priserna variera beroende på laddstation som används (se avsnitt 7.1). I sådana prissystem med taxor visas det faktiska priset för respektive laddstation för kunden i Volkswagen Transportbilar e-Charge-appen, förutsatt att kunden är inloggad med sina inloggningsuppgifter. Med undantag för vad som anges i avsnitt 5.4 garanterar DCS att de visade priserna är korrekta. Kunder med avtal om olika taxor är skyldiga att inhämta information om giltiga priser innan de påbörjar laddningen.

5.6 De Volkswagen Transportbilar e-Charge-tjänster som tillhandahålls i enlighet med dessa allmänna villkor ska endast användas för laddning av Volkswagen Transportbilar.

5.7 Kunder kan låta familjemedlemmar eller medarbetare använda Volkswagen Transportbilar e-Charge (mer specifikt Volkswagen Transportbilar e-Charge-kortet) förutsatt att kunden inte debiterar dem för denna användning och att Volkswagen Transportbilar e-Charge endast används för att ladda kundens eget fordon. Innan sådan användning ska kunden informera användaren om hur laddstationerna ska användas på korrekt sätt. All annan användning av Volkswagen Transportbilar e-Charge av tredjepart ska endast göras i enlighet med föregående samtycke från DCS. Kunden får inte använda Volkswagen Transportbilar e-Charge med olagliga syften eller tillåta att en tredjepart gör detta.

5.8 Kunden ska noggrant följa handböckerna i fordonet som ska laddas samt instruktioner för annan utrustning eller tillbehör som används (t.ex. laddkablar) likväl som alla instruktioner och villkor för Volkswagen Transportbilar e-Charge-partner som visas på laddstationerna gällande användning av den specifika laddstationen. Användning av kablar eller annan utrustning eller tillbehör som (i) inte har certifierats i enlighet med tillämpliga lagar (t.ex. CE-märkning), (ii) inte har godkänts för respektive bil eller av respektive Volkswagen Transportbilar e-Charge-partner i enlighet med anvisningar som visas på laddstationerna eller (iii) är skadade är strängt förbjudet.

5.9 Laddstationer som visar ett larmmeddelande eller en problemrapport eller som har en synlig skada ska inte användas. Kundens ombeds istället vänligen att informera DCS (se kontaktinformationen under avsnitt 10).

5.10 Kunden kan hållas ansvarig för alla eventuella skador han/hon har orsakat på grund av felanvändning eller olämplig användning av Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkortet eller Volkswagen Transportbilar e-Charge-appen som autentiseringsmetod eller felanvändning eller olämplig användning av laddprocessen i enlighet med rådande lagstiftning

6. Laddprocess och autentisering: maxladdningstid och inaktiv tid samt driftavbrott

6.1 I allmänhet autentiseras kunder på laddstationerna hos Volkswagen Transportbilar e-Charge-partner med hjälp av Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkortet. På vissa laddstationer kan autentisering också göras med hjälp av Volkswagen Transportbilar e-Charge-appen. Detta gäller särskilt sådana laddstationer som har intercharge-symbolen. För varje laddstation visas tillgängliga autentiseringsmetoder i Volkswagen Transportbilar e-Charge-appen eller på  www.volkswagen-e-charge.com.

6.2 Maxperioden för kontinuerlig anslutning på en specifik laddstation är 24 timmar samt 4 timmar (maxladdtid och inaktiv tid) för DC-laddning (likströmsladdning). Dessutom ska kunden avlägsna fordonet från den offentliga parkeringsplatsen så snart laddprocessen har avslutats eller maxparkeringstiden har uppnåtts. Kostnader som kan uppstå för DCS på grund av maxladdning eller inaktiv tid och/eller att parkeringsperioden överskrids, likväl som kostnader för böter eller bogseringstjänster på grund av olaglig parkering kommer att debiteras till kunden.

6.3 Kunden accepterar att det kan uppstå driftavbrott för laddstationer på grund av force majeure, som t.ex. vid strejk, lockout och enligt officiella direktiv, likväl som på grund av tekniska åtgärder och andra åtgärder som måste utföras för utrustningen för att den ska fungera korrekt eller för att förbättra tjänsten (t.ex. underhåll, reparationer, programvaruuppdateringar till system). Avbrotten kan också uppstå på grund av kortsiktiga kapacitetsbrister under perioder med stor efterfrågan.

6.4 I den utsträckning avbrott och/eller problem med strömförsörjningen uppstår på grund av avbrott i elnätet (inklusive i anslutningen till nätet) ska DCS befrias från sina skyldigheter i enlighet med Volkswagen Transportbilar e-Charge. Detta gäller dock inte i den utsträckning DCS avbryter strömförsörjningen utan grund till detta. På begäran ska DCS utan oskälig fördröjning tillhandahålla kunder med information relaterad till skadehändelser och dess orsaker i den utsträckning DCS har information om detta eller informationen kan göras tillgänglig med rimlig ansträngning.

7. Avgifter; prissättning

7.1 Avgiften för Volkswagen Transportbilar e-Charge beror på vilken taxa som har överenskommits med kunden och innefattar i princip följande:

a) fast månatlig grundavgift per Volkswagen Transportbilar e-Charge-avtal (beroende på vilken taxa som har överenskommits) och

b) betalningar för användning av de enskilda laddprocesserna på Volkswagen Transportbilar e-Charge-partners laddstationer.

Priserna för de enskilda tarifferna för prissättning finns på  webbplatsen eller i appen under rubriken ”Rättsligt” > ”Prissätting”. 

De faktiska priserna för laddningsprocesserna på respektive laddstation visas för kunden i Volkswagen Transportbilar e-Charge-appen, förutsatt att kunden är inloggad med sina inloggningsuppgifter. För varierbara priser har DCS rätt att justera priserna för faktisk användning av en laddstation med effekt för framtiden. Kunder är skyldiga att inhämta information om gällande priser innan de påbörjar laddningen.

7.2 Den månatliga grundavgiften faktureras när Volkswagen Transportbilar e-Charge-avtalet har börjat gälla eller – vid ändringar av en taxa med en månatlig grundavgift – när denna prisändring har aktiverats av DCS för den proportionella återstoden av den första månaden.

7.3 Betalningar som baseras på faktiskt användning kommer att debiteras för varje laddprocess från starten (t.ex. när kontakten ansluts till laddpunkten) fram till slutet (när kontakten tas ut från laddpunkten) baserat på aktuella giltiga priser i respektive land och på respektive laddstation. Mer information om roamingpriserna hittar du i prislistan över respektive pris under  www.volkswagen-e-charge.com. Laddprocessen kommer att debiteras i enlighet med prislistan för tillämplig taxa (t.ex. per minut för varje påbörjad minut eller per kW/h).

7.4 Alla priser anges inklusive moms. Information om tillämpliga priser för respektive taxa ska skickas till kunden per e-post när avtalet ingås (se avsnitt 2.5c).

7.5 Om priserna visas på någon Volkswagen Transportbilar e-Charge-partners laddstation kan sådana priser skilja sig från de priser som har avtalats med och endast priserna som överenskommes mellan kunden och DCS gäller.

7.6 DCS reserverar rätten att sänka priserna för befintliga och/eller nya avtal i de definierade tidsperioderna och definierade laddstationer (se avsnitt 7.1b) (specialerbjudanden).

7.7 En prisändring kräver motsvarande avtal mellan parterna; kunden kan ansöka om en ändring av taxan på  www.volkswagen-e-charge.com.

8. Fakturering och betalningsmetoder

8.1 Kunden kan ta del av sina månadsfakturor via kundkontot för Volkswagen Transportbilar e-Charge på  www.volkswagen-e-charge.com, med en detaljerad lista över laddprocesser i respektive faktureringsperiod med information om datum, plats och varaktighet. Kunden kommer att meddelas via e-post om det finns en ny faktura.

8.2 Kostnader som ackumulerats under en kalendermånad faktureras med den betalningsmetod som valts vid registreringen för kundkonton hos Volkswagen Transportbilar e-Charge den fjärde arbetsdagen i följande kalendermånad. Företagskunder som betalar per faktura (se avsnitt 2.4) ska överföra beloppet inom 14 dagar efter mottagande av fakturan till det konto som anges på fakturan. DCS eftersträvar att fakturera Volkswagen Transportbilar e-Charge-tjänsten i följande kalendermånad, men fördröjning kan förekomma i enskilda fall (exempelvis på grund av sen fakturering från Volkswagen Transportbilar e-Charge-partner till DCS).

8.3 Kunden kan endast göra avdrag för krav från DCS om kundens motkrav inte har bestritts, baserat på en uppsägning av detta avtal eller om ett juridiskt bindande förhållande föreligger. Kunden får endast hålla inne betalningar baserat på klagomål som är relaterade till Volkswagen Transportbilar e-Charge-avtalet.

8.4 Om kunden inte genomför en betalning i enlighet med avsnitt 8.2 har DCS rätt att spärra kunden från användning av Volkswagen Transportbilar e-Charge.

9. Internationella roamingtjänster

Mot bakgrund av Volkswagen Transportbilar e-Charge-avtalet kan kunden använda Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkortet och Volkswagen Transportbilar e-Charge-appen även i andra länder än kundens boendeland. Det finns en aktuell lista över länderna på  www.volkswagen-e-charge.com.

10. Kontakt

För allmänna frågor om Volkswagen Transportbilar e-Charge-produkten, frågor om fakturor, kundavtal eller Volkswagen Transportbilar e-Charge-laddkortet likväl som tekniska problem, särskilt gällande laddprocessen kan kunden använda avtalsmöjligheterna som beskrivs under  www.volkswagen-e-charge.com.

11. Garanti

Lagenliga garantivillkor gäller.

12. Ansvarsfriskrivning

12.1 Vid lindrig oaktsamhet är DCS endast ansvariga om de har brutit viktiga avtalsenliga skyldigheter (huvudsakliga skyldigheter) som till exempel de som bedöms tillkomma DCS specifikt i enlighet med innehåll och syfte med Volkswagen Transportbilar e-Charge-avtalet eller sådana skyldigheter som möjliggör själva utförande av Volkswagen Transportbilar e-Charge-avtalet och uppfyllande som kunden regelbundet förlitar sig på. Sådana skyldigheter begränsas till den typiska skada som kan förutses vid tiden för genomförande av Volkswagen Transportbilar e-Charge-avtalet.

12.2 Det personliga ansvaret för juridiska representanter, agenter och medarbetare på DCS för skada som uppkommer på grund av lindrig oaktsamhet är också begränsad i den utsträckning som beskrivs i ovanstående stycke.

12.3 DCS:s ansvar i händelse av illasinnad spridning av en defekt eller på grund av antagande om en garanti eller i enlighet med produktansvarslagar förblir opåverkade. Ansvarsbegränsningar gäller inte illasinnat uppsåt, grov oaktsamhet, dödsfall, fysisk skada följder eller skada på hälsan.

12.4 DCS är inte operatör för laddstationerna och har inget ansvar som operatör. Kunden accepterar att han/hon vid driftavbrott eller problem med laddningen på grund av problem med nätförsörjningen (inklusive anslutningen till nätet) kan framföra klagomål till operatören för distributionsnätverket och att DCS kan tilldela och överföra krav till operatören av distributionsnätverket relaterade till en skada för kunden.

13. Information gällande dataskydd

13.1 DCS tar skyddet av sina tjänsteanvändares personuppgifter på allvar och respekterar användarnas sekretess när personuppgifter behandlas.

13.2 Mer information om databehandling, dataskydd och datasäkerhet finns i dataskyddsmeddelandet.

14. Jurisdiktion, bedömningar och tillämpliga lagar

14.1 Volkswagen Transportbilar e-Charge-avtalet likväl som alla eventuella juridiska relationer baserat på dessa allmänna villkor lyder under lagstiftningen i Tyskland, FN:s konvention gällande avtal för internationell försäljning av varor gäller inte. Om kunden är en konsument gäller rådande konsumentlagstiftning i det land där kunden bor framför tysk lag om de är till kundens fördel.

14.2 Jurisdiktion för alla krav som är relaterade till relationer med företagsägare eller företag i enlighet med offentlig lag är München. Om kunden är en konsument och bor eller har bott i det Europeiska samarbetsområdet (EEA) eller i Schweiz kan han eller hon också ta upp kravet boendelandet. Krav från DCS mot en konsument kan endast tas upp i det land där kunden bor.

14.3 Den europeiska kommissionen tillhandahåller en online-plattform för att lösa tvister som du kan få tillgång till här http://ec.europa.eu/consumers/odr. Om du vill ta upp en fråga med oss vänligen kontakta oss.

14.4 DCS kommer inte att delta i tvistförfarande inför en konsumentdomstol och är inte skyldig att göra detta.

Senaste revideringen: Februari 2020


 


Bilaga 1: Mall för ångerrättsblankett

Formulär för att häva avtalet

(om du vill häva avtalet ska du fylla i det här formuläret och skicka tillbaka det till oss.)

Till:

Digital Charging Solutions GmbH

Brunnenstraße 19-21

10119 Berlin, Tyskland

Telefon: +46 (0) 8 580 973 13

E-Mail:  se@volkswagen-e-charge.com

 

Jag/vi häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss gällande följande Volkswagen Transportbilar e-Charge:

 


Volkswagen Transportbilar e-Charge avtalsnummer:


Beställt den


Konsumentens namn


Konsumentens adress


Datum


Konsumentens underskrift (endast om detta formulär tillhandahålls på papper)